Enviromentálna zodpovednosť

Náš závod sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, v lese neďaleko mesta Igal. Naša práca sa preto každý deň riadi zodpovednosťou za ochranu životného prostredia. Environmentálne povedomie je preto dôležitou ambíciou našej spoločnosti, a to nielen slovami, ale aj skutkami.

Sídlo našej spoločnosti, náš závod, má vlastné zariadenie na predčistenie odpadových vôd, takže do komunálnej siete sa vypúšťajú len vyčistené odpadové vody. Odpad sa zbiera selektívne, pričom sa oddelene zbiera nebezpečný odpad, papier a kovový odpad. Máme aj vlastné sklady nebezpečného odpadu a zariadenia na recykláciu papiera.

Náš vozový park sa čistí výlučne v našej vlastnej autoumyvárni, kde sa voda čistí odlučovaním oleja , lapačom kalov sa odvádza do oblasti husto vysadenej topoľmi a tým pádom sa biologicky čistí. Počas výroby využívame aj odpadové teplo, ktoré vzniká pri prevádzke mraziaceho systému, na výrobu teplej vody.

Environmentálne povedomie vedenia spoločnosti sa uplatňuje v každodennej činnosti a raz ročne sa všetci zamestnanci zúčastňujú na školení "environmentálneho povedomia". Na dosiahnutie tohto cieľa sa považovalo za potrebné prevádzkovať a mať certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou MSZ EN ISO 14001.